Lãnh đạo nhà trường qua các thời kì

HC (29)

Thầy Phan Thanh Xuân (Hiệu trưởng 2002 – 2013)

HC (34)

Từ trái qua phải: Cô Đồng Thị Chải (Hiệu phó), Cô Đàm Thị Lan (Hiệu phó), Thầy Phan Thanh Xuân (Hiệu trưởng), Cô Đặng Thị hải Sinh (Hiệu trưởng), Cô Phan Thị Thịnh (Hiệu phó)