Ban chấp hành chi uỷ chi bộ

1. Bí thư Chi bộ: Thạc sĩ Đàm Thị Vân Anh;

2. Phó Bí thư Chi bộ: Thạc sĩ Nguyễn Bình Tài;

3. Uỷ viên Ban chấp hành: Cử nhân Hồ Thị Khuyên.