Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2016-2017

Căn cứ Công văn số 1859/SGDĐT-GDTH ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 2017 của Giáo dục Tiểu học; căn cứ công văn số 324/PGDĐT-GDTH ngày 09/9/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 2017 cấp Tiểu học; căn cứ công văn số 2236/SGDĐT-GDTH ngày 12/10/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác thưu viện trường học năm học 2016-2017 cấp Tiểu học. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung công tác thư viện trường tiểu học năm học 2016-2017 như sau:

Dowload: 380 HD cong tac thu vien TH