CÂY XANH

Công trình mới đã hoàn thành.

Trong hình ảnh có thể có: thực vật
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và thực vật