Chăm sóc hoa

Các lớp chăm sóc hoa trong giờ ra chơi.

IMG20180228082939 IMG20180228082946IMG20180228083136