Chào cờ tuần 7

B612_20181008_070407_584 B612_20181008_070137_169 B612_20181008_070421_452Một tiết chào cờ đầu tuần.