Phong trào

Phong trào nuôi heo đất của các lớp, mổ heo mua áo ấm ủng hộ các bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn. B612_20190121_072336_463 B612_20190121_073825_284 B612_20190121_071708_671 B612_20190121_073823_455 B612_20190121_072141_452 B612_20190121_072329_777 B612_20190121_072739_597 B612_20190121_072137_420 B612_20190121_071659_632