Quang cảnh buổi lễ chào cờ đầu tuần

Chào cờ 2 Chào cờ 1 Giang 6 Giang 5 QC1_2 QC 1